Vi har serviceret erhvervskunder siden 2007

Kan vi hjælpe dig?
Ring til os på tlf. 56 21 61 21

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for adena IT ApS

1. Generelt:

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Såfremt køber ikke skriftligt har gjort indsigelse mod disse betingelser senest 8 dage fra fakturadato betragter adena IT ApS nærværende betingelser som accepteret.

2. Priser:

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. adena IT ApS priser fremgår af adena IT ApS til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af adena IT ApS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3. Betaling:

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. adena IT ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag.

For hjemmesider gælder det at 50% af det aftalte beløb faktureres ved accept af løsningen, de resterende 50% forfalder når løsningen er fuldt implementeret.

Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på adena IT ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af adena IT ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til adena IT ApS, som om levering var sket til aftalt tid. adena IT ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold:

adena IT ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:

Levering sker ab lager adena IT ApS adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leverings-omkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af adena IT ApS til enhver tid gældende prisliste. Leveringstiden er fastsat af adena IT ApS efter adena IT ApS bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

adena IT ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder adena IT ApS sig ret til at opkræve et håndterings- og forsendelsesgebyr på kr. 500,- pr. ordre. Transport forsikring opkræves som 4 promille af faktureret varebeløb Alle ordrer under kr. 1.000,- eksklusive moms pålægges et minimumsordregebyr på kr. 75,-.

Kørsel afregnes efter følgende retningslinjer:

Afstande findes med Google Maps´ ruteplan.

Der afregnes pr. kørte km med udgangspunkt fra Vordingborgvej 86, 4681 Herfølge til kundens adresse(r).

Pris pr. kørte km tur-retur ......10,00 kr.

Postnummer 4681 er gratis.

6. Bestillingsfejl:

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur. adena IT ApS forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog minimum kr. 350,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

7. Produktinformation:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for adena IT ApS.

8. Produktændringer:

adena IT ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder:

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og adena IT ApS er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation:

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer fra modtagelsestidspunktet, give adena IT ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. adena IT ApS kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

For erhvervskunder gælder det at adena IT yder 12 måneders reklamationsfrist på hardware med mindre andet er skriftligt aftalt.

Forandringer eller indgreb i det købte uden adena IT ApS skriftlige samtykke fritager adena IT ApS for enhver forpligtelse.

Såfremt adena IT ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til adena IT ApS i original emballage. adena IT ApS forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt adena IT ApS har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

adena IT ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis adena IT ApS finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil adena IT ApS foretage en evt. ombytning / kreditering.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

11. Ansvarsbegrænsning:

Et erstatningskrav overfor adena IT ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. adena IT ApS erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og adena IT ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. adena IT ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. adena IT ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort adena IT ApS opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Produktansvar:

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: adena IT ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af adena IT ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

13. Transport af rettigheder og pligter:

adena IT ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.

14. Hostede produkter

Hostede produkter er underlagt vores underleverandørers betingelser.

Hostede produkter er: remote backup, webserver, mailserver, hosted disk, domæner, hosted exchange. Hostede løsninger betales forud for perioder af 1 måned, 1 kvartal eller 1 år. Hostede produkter skal opsiges skriftligt med en måneds varsel før udløb. Betalte perioder kan ikke kræves tilbagebetalt.

15. Tvister:

Enhver tvist mellem adena IT ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med Roskilde Byret/Østre Landsret som værneting.

16. Copyright:

Alt indhold på dette website i enhver form (tekst, billeder, lyd, film, software) tilhører adena IT ApS eller dens leverandører.